Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Kho

Hãng sản xuất Sản phẩm Link

Semikron

Thyristor / Diode SKET 740 1800-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKET 800 1400-1800 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 100 400-1800 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 101/16 1600 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 15 600-1600 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 162 800-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 212 1200-1800 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 26 1200-1600 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 260 800-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 380 800-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 46 400-1800 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 701 1200-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 81 400-1800 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKD 81 H4 2000-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKE 1200 1800-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKE 15 600-1600 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKE 162 800-1800 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKE 380 1200-1600 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKE 600 1200-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKE 81 400-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKH 106 800-1800 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKKH 107/16 E 1600 V

[Download]

Semikron

Bridge Rectifier SKB 52 400-1800 V

[Download]

Semikron

Bridge Rectifier SKB 60 400-1600 V

[Download]

Semikron

Bridge Rectifier SKB 72 400-1800 V

[Download]

Semikron

Bridge Rectifier SKBH 28 600-1400 V

[Download]

Semikron

Bridge Rectifier SKBT 28 600-1400 V

[Download]

Semikron

Bridge Rectifier SKBT 40 800-1400 V

[Download]

Semikron

Bridge Rectifier SKBZ 28 400-1400 V

[Download]

Semikron

Bridge Rectifier SKCH 28 400-1400 V

[Download]