Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Kho

Hãng sản xuất Sản phẩm Link

Semikron

CIB SKiiP 02NAC066V3 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 02NAC12T4V1 1200 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 02NEB066V3 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 02NEC066V3 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 03NAC066V3 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 03NAC12T4V1 1200 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 03NEB066V3 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 03NEC066V3 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 10NAB12T4V1 1200 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 11ACC12T4V10 1200 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 11NAB065V1 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 11NAB066V1 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 11NAB12T4V1 1200 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 12ACC12T4V10 1200 V

[Download]

Semikron

MOSFET SKM 111 AR 100 V

[Download]

Semikron

MOSFET SKM 121 AR 200 V

[Download]

Semikron

MOSFET SKM 180 A020 200 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 115 MD 10 100 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 150 MHK 055 T 55 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 260 MB 10 100 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 300 MB 075 75 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 40 MH 60 600 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 60 MD 10 100 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 60 MH 60 600 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 70 MD 075 75 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 80 MBBB 055 55 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 80 MD 055 55 V

[Download]

Semikron

MOSFET SK 85 MH 10 T 100 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKET 330 800-2200 V

[Download]

Semikron

Thyristor / Diode SKET 400 800-1800 V

[Download]