Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Kho

Hãng sản xuất Sản phẩm Link

Semikron

IGBT SKM200GB173D 1700 V

[Download]

Semikron

IGBT SKM200GB176D 1700 V

[Download]

Semikron

IGBT SKM200GM12T4 1200 V

[Download]

Semikron

IGBT SKM22GD123D 1200 V

[Download]

Semikron

IGBT SKM25GAH125D 1200 V

[Download]

Semikron

IGBT SKM25GD125D 1200 V

[Download]

Semikron

IGBT SKM300GA123D 1200 V

[Download]

Semikron

IGBT SKM300GA12E4 1200 V

[Download]

Semikron

IGBT SKM300GA12T4 1200 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 25ACI12T4V2 1200 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 25NABI066V3 600 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 26NABI066V3 600 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1013 GB172-2DL V3 1700 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1203 GB172-2DW V3 1700 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1213 GB123-2DL V3 1200 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1513 GB172-3DL V3 1700 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1803 GB172-3DW V3 1700 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1813 GB123-3DL V3 1200 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUL 1200 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUW 1200 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUL 1700 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUW 1700 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 2013 GB172-4DL V3 1700 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 2403 GB172-4DW V3 1700 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 2413 GB123-4DL V3 1200 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 2414 GB12E4-4DUL 1200 V

[Download]

Semikron

IPM SKiiP 2414 GB12E4-4DUW 1200 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 01NAC066V3 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 01NEB066V3 600 V

[Download]

Semikron

CIB SKiiP 01NEC066V3 600 V

[Download]